Bezpieczenstwo publiczne w unii europejskiej

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz ochrony praktyki w sektorze są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że wielka część maszyn, a też urządzeń jest przeznaczona do czynienia ról w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zabiera się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i sposobów ochronnych, jakie są przeznaczone do zysku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej dyrektywy jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była doskonałym skokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w działanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do gruncie w strefach, jakie są zagrożone wybuchem na wielkości i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych danych do wykorzystywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na podstawie starego podejścia, były powiązane ale z narzędziami elektrycznymi, jakie potrzebowały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu jedynie w połowie sukcesów. W kontaktu spośród obecnym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilku wystarczające do zrealizowania przyzwoitego rozmiaru ochrony, jaki stanowi wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.